ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Informace o provozu ZŠ vzhledem ke Covid-19

Obecné informace:
- Základní škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
- Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
- Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Obecné informace:

 • Základní škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy základní školy bude omezen. Žáci budou do budovy vstupovat bez doprovodu zákonných zástupců, mladším žákům bude při převlékání pomáhat zaměstnanec školy. V případě potřeby budou se zákonnými zástupci domluveny individuální konzultace.

Hygienická pravidla:

 • U vstupů do budovy školy, v každé učebně, v jídelně a u tělocvičnyjsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20-30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání tříd a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – ručníky na jedno použití, osoušeče rukou.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.
 • Probíhá průběžné větrání šatních prostor, zejména před příchodem žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu žáků ze školy po skončení vyučování.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.
 • Pokud jsou tyto příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, nebude vpuštěn do budovy školy – za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce. Pokud není přítomen zákonný zástupce, bude mu tato skutečnost a nutnost bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy ihned oznámena.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole, neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti. Současně bude informován zákonný zástupce o bezodkladném vyzvednutí žáka. V izolaci žák pobývá pod dohledem dospělé osoby až do doby převzetí zákonným zástupcem nebo jinou pověřenou osobou.
 • Ve všech výše uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt onemocnění COVID-19 u žáka nebo zaměstnance školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, rozhodne o dalších protiepidemických opatřeních.
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet žáků ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky a zákonné zástupce.

Podmínky distančního vzdělávání

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.
 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem          na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.    
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
Datum vložení: 1. 9. 2020 16:46
Datum poslední aktualizace: 5. 11. 2020 16:50
Autor:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

 • Začátek školního roku: středa 1.září.2021
 • Podzimní prázdniny : středa 27. října a pátek 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny - čtvrtek 23.12. 2021 - neděle 2.1. 2022
  (vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
 • Jarní prázdniny - pondělí 7.2. - neděle 13.2. 2022
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 14.dubna 2022
 • Hlavní prázdniny - pátek 1.7. 2022 -  středa 31.8. 2022

mapa