ZŠ a MŠ Čečelice
ZŠ a MŠ Čečelice

Leť včeličko, leť a poznávej svět!

Zápis do školy

Aktuální informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce

Termín:  od úterý 6. dubna 2021  do  pátku 23. dubna 2021             

Žádosti jsou přijímány:

 1. datovou schránkou školy na adresu: cffmcer
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zs.cecelice@seznam.cz (nelze poslat jen prostý e-mail, naskenované podepsané přihlášky zaslané emailem nelze přijmout)
 3. poštou na adresu školy:

Základní škola a Mateřská škola Čečelice, příspěvková organizace

Školní 57, Čečelice, 277 32 Byšice

 1. vhozením obálky s dokumenty do schránky, která bude umístěna ve vestibulu školy za hlavními dveřmi v pracovních dnech od 7.00 do 14.00 hodin. Schránka bude v době zápisu označena (ZÁPIS ZŠ) a každý den ve 14.00 hodin budou doručené obálky vyzvednuty.
 2. osobním podáním ve škole – po předchozí telefonické domluvě, ve výjimečných případech

Věk dítěte

6 let k 31. 8. 2021

děti narozené od 1. září 2014 do 31. 8. 2015

děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku

5 let k 31. 8. 2021

pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesné vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022 – zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře

Organizace zápisu:

Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá některým z výše uvedených způsobů:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 formulář  ke stažení: žádost (431.87 kB)       

 Pečlivě vyplněné žádosti podepište, vyplněné datum musí být v souladu s termínem zápisu  6. – 23. 4. 2021.

2.  Seznámení s kritérii a desaterem předškoláka                  

  formuláře  ke stažení : kritéria (469.31 kB)   desatero (230.7 kB)

3. Prostou kopii rodného listu dítěte.

Po doručení škola žádosti přidělí registrační číslo a pošle ho zákonnému zástupci e-mailem .

Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat   

Vydání rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) k povinné školní docházce                                                                                                

Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 30. dubna 2021. Na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy ZŠ bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená. Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce. Rozhodnutí o nepřijetí doručí základní škola zákonnému zástupci do vlastních rukou.                                                                                                                            

Kritéria přijetí

Kritéria k přijímání žáků k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy stanovuje následující kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základní školy     pro školní rok 2021/2022. 

Nejvyšší povolený počet žáků školy dle školského rejstříku je 50 žáků.

Pro školní rok 2020/2021 může škola zapsat nejvýše 20 žáků 1. ročníku.

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:

1) Dítě, kterému byl udělený odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021, má-li dítě trvalé bydliště v obci Čečelice.  

2) Dítě, které má v obci Čečelice trvalé bydliště.          

3) Dítě, které má trvalé bydliště mimo obec Čečelice do naplnění nejvyššího povoleného počtu žáků školy - losování za přítomnosti zákonných zástupců dětí.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá některým z výše uvedených způsobů:

1. Žádost o odklad povinné školní docházky: žádost o odklad povinné školní docházky (432.77 kB) 

2. Prostou kopii rodného listu dítěte

3. Dva výše uvedené doporučující posudky.

Pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán (ředitelka) přeruší správní řízení do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení nebo posouzení odborného lékaře.

V případě nejasností volejte na telefonní číslo    606 805 040

Další dokumenty ke stažení:

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

EU peníze školám

EU peníze školám

Důležitá data

 • Začátek školního roku: středa 1.září.2021
 • Podzimní prázdniny : středa 27. října a pátek 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny - čtvrtek 23.12. 2021 - neděle 2.1. 2022
  (vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)
 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022
 • Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
 • Jarní prázdniny - pondělí 7.2. - neděle 13.2. 2022
 • Velikonoční prázdniny - čtvrtek 14.dubna 2022
 • Hlavní prázdniny - pátek 1.7. 2022 -  středa 31.8. 2022

mapa